Tuesday, 17 March 2015

Tune 409 - Peeking Pup
An Irish waltz written by Philip King


X:409
T:The Peeking Pup
C:Philip King
M:3/4
L:1/8
K:G
E2|D3 G G2|G3 F G2|A3 B c2|d4 c2|
B2 G2 G2|B2 G2 G2|A3 B c2|A4 F2|
D3 G G2|G3 F G2|A3 B c2|d4 c2|
B2 G2 G2|A3 B A2|G6-|G4:
d2|g2 d2 d2|g2 d2 d2|e3 d c2|
B2 G2 G2|g2 d2 d2|g2 d2 d2|c3 B c2|
A4 F2|D3 G G2|G3 F G2|A3 B c2|
d4 c2|B2 G2 G2|A3 B A2|G6|-G4:|

2 comments: